សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់ មាស មុត សុំការអនុញ្ញាតចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ និងឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិលើអានុភាពដែលនាំឱ្យបញ្ចប់សំណុំរឿង ០០៤/២ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 17 juin 2020 / Mis à jour 17 juin 2020
Download file
Text DocumentE004_2_2_1_KH.pdf
979.39 Ko
Document Number
E004/2/2/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល