អនុស្សារណៈរបស់​អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្ដីពី "​សិទ្ធិក្នុងការ​ទទួលបាន​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​ជា​សាធារណៈ​ និងសេចក្ដី​សន្និដ្ឋាន​បញ្ចប់​កិច្ច​ពិភាក្សា​ដេញ​ដោល​ក្នុងសំណុំរឿង​ ០០២/០២"

Posted 12 mai 2017 / Mis à jour 10 août 2020
Download file
Text DocumentE319_35_14_KH.PDF
149.24 Ko
Document Number
E319/35/14
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង