ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងសំណើរបស់ យឹម ទិត្យ សុំឲ្យ បញ្ចប់ បោះត្រា និង បញ្ចូលសំណុំរឿង ០០៤ ទៅក្នុងបណ្ណសារ

Posted 08 novembre 2021 / Mis à jour 08 novembre 2021
Download file
Text DocumentD386_1_KH.PDF
2.33 Mo
Document Number
D386/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា