ការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងចម្លើយរបស់ យឹម ទិត្យ តបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ខ្លួន អំពីការខកខានរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៤ ទៅជំនុំជម្រះ ដូចដែលត្រូវបានតម្រូវដោយក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ អ.វ.ត.ក

Posted 10 novembre 2021 / Mis à jour 10 novembre 2021
Download file
Text Document2_1_1_KH.PDF
1.61 Mo
Document Number
2/1/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា