ការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងចម្លើយរបស់ យឹម ទិត្យ តបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ខ្លួន អំពីការខកខានរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៤ ទៅជំនុំជម្រះ ដូចដែលត្រូវបានតម្រូវដោយក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ អ.វ.ត.ក

Posted 10 វិច្ឆិកា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 វិច្ឆិកា 2021
Download file
Text Document2_1_1_KH.PDF
1.61 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
2/1/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា