របាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្តីពីសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ភ្ជាប់ជាមួយឧបសម្ព័ន្ធសម្ងាត់

Posted 03 mai 2023 / Mis à jour 03 mai 2023
Download file
Text DocumentF84_KH.PDF
1.07 Mo
Document Number
F84
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី