សំណើរបស់សហមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីជាតិ សុំពន្យារពេល និងសុំការអនុញ្ញាតដាក់ចម្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សំអាងហេតុ) ជាភាសាអង់គ្លេសសិន ដោយសំណៅជាភាសាខ្មែរនឹងដាក់តាមក្រោយ

Posted 13 juillet 2018 / Mis à jour 13 juillet 2018
Download file
Text DocumentD308_3_1_4_KH.pdf
175.54 Ko
Document Number
D308/3/1/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/១
Personne concernée
Document Type
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី