ចម្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ស្នើសុំឲ្យចាត់រាល់វិធានការរដ្ឋបាលដែលតម្រូវទាំងអស់ ដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៤/២ (អោ អាន) ទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 05 mars 2020 / Mis à jour 05 mars 2020
Download file
Text DocumentD359_26_KH.pdf
855.91 Ko
Document Number
D359/26
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type