សន្ទានុក្រម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ សន្ទានុក្រមរបស់ អ.វ.ត.ក! នៅទំព័រនេះ លោកអ្នកអាចមើលពាក្យច្បាប់ ទាក់ទងនឹងនីតិវិធីតុលាការ ជាបីភាសានៅអ.វ.ត.ក។

សន្ទានុក្រមនេះ ជាឯកសារសំខាន់មួយដែលបានមកពីការចងក្រង សំរិតសំរាំង ស្របតាមបទដ្ឋានពាក្យពេចន៍ក្នុងនិងក្រៅវិស័យច្បាប់ ជាភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចនីតិវិធីនិងស៊ើបសួររបស់តុលាការ។

សន្ទានុក្រមនេះ នឹងមានកែលម្អបន្ថែម ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់។​ ប្រសិនបើលោកអ្នក មានមតិកែលម្អ ឬ សំណួរ យើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកមេត្តាទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈ residual@eccc.gov.kh

ភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ឡាតាំង