ការិយាល័យរដ្ឋបាល

ការិយាល័យរដ្ឋបាលមានតួនាទីជួយគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលដល់កិច្ចដំណើរការតុលាការ តាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព មានការសន្សំសំចៃ និងមានការសម្របសម្រួលល្អ។

ការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្ដម ក្រាញ់ តូនី ជាប្រធានស្ដីទី និងលោក Knut Rosandhaug ជាអនុប្រធាន ។

ប្រធាននិងអនុប្រធានទាំងពីររូបរួមគ្នាផ្ដល់កិច្ចសម្របសម្រួលទូទៅ និងការណែនាំសម្រាប់ផ្នែកនិងអង្គភាពផ្សេងៗនៅក្រោមចំណុះការិយាល័យរដ្ឋបាល ដើម្បីធានានូវការគាំទ្រពេញទំហឹងដល់ដំណើរការតុលាការ ។

ប្រធាននិងអនុប្រធានទាំងពីររូបក៏ទទួលបន្ទុកផងដែរលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀង និងសហគមន៍អ្នកផ្ដល់ជំនួយ។

អ្នកទាំងពីរក៏​មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមន្ដ្រីច្បាប់របស់ខ្លួន ដែលផ្ដល់ការណែនាំអំពីក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលអាចអនុវត្ដបាន ព្រមទាំងធ្វើសេចក្ដីព្រាងនិងពិនិត្យឡើងវិញរាល់ឯកសារផ្លូវការទាំងអស់។

ព័ត៏មានទាក់ទង

រូបភាព​ទាក់ទង

ឯកសារទាក់ទង