ឧិកាស​ការងារ

នៅក្នុងគេហ​ទំព័រនេះ អ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខតួនាទីផ្សេងៗនៅផ្នែកជាតិ ក៏ដូចជាដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់​អង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រសំរាប់ការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការ​ជ្រើសរើសបុគ្គលិកអន្តរជាតិសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖  http://www.unakrt-online.org/recruitment

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR LEGAL INTERN

Posted 22 សីហា 2023
Job Type Internship
Ref Number N/A
Closing Date2025-12-31T11:00:00
After the completion ...