ផ្នែកតុលាការ


អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​ មានភារកិច្ច​ជំនុំជម្រះក្តី​ពាក់ព័ន្ធនឹង​សំណើសុំ និង​បណ្តឹងសាទុក្ខ​ប្រឆាំងនឹង​សេចក្តីសម្រេច​ណាមួយ​របស់​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ក្នុង​អំឡុងពេល​ដែល​សំណុំរឿង​កំពុងស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់កាល​ស៊ើបអង្កេត។ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​មានចៅក្រម​ជាតិបីរូប និង​ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​ពីររូប ហើយ​រាល់ការ​សម្រេចចិត្ត​ត្រូវតែ​មានការ​អនុម័ត​ពីចៅក្រម​បួនរូប​យ៉ាងតិច។

បន្ទាប់ពី​ការធ្វើ​សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​លើ​ដំណើរការ​ស៊ើបអង្កេត​សំណុំរឿងមួយ ប្រសិនបើ​សំណុំរឿង​ត្រូវបាន​បញ្ជូនទៅ​ជំនុំជម្រះ អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង នឹង​បើក​សវនាការ​ជំនុំជម្រះក្តី។ អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​នឹងសម្រេច​ថាតើ​ជនជាប់ចោទ​មានទោស​ឬមិនមានទោស ដោយផ្អែក​ទៅលើ​សក្ខីកម្ម​របស់សាក្សី ភ័ស្តុតាង និង​អំណះអំណាង​របស់​ភាគីនីមួយៗ​នៅក្នុង​តុលាការ។ អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​មានចៅក្រម​ជាតិបីរូប និង​ចៅក្រម​អន្តរជាតិពីររូប ហើយការ​ចេញសាលក្រម​ត្រូវតែ​មានការ​អនុម័ត​ពីចៅក្រម​យ៉ាងតិច​បួនរូប។

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល​ នឹង​ជំនុំជម្រះក្តី​លើបណ្តឹង​សាទុក្ខ​ប្រឆាំងនឹង​សាលក្រម​ឬសេចក្តី​សម្រេចចិត្ត​ដែលចេញ​ដោយ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង។ មានចៅក្រម​ជាតិបួនរូប​និង​ចៅក្រម​អន្តរជាតិបីរូប​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល ហើយ​រាល់ការ​សម្រេចចិត្ត​នៅក្នុង​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​ត្រូវតែ​មានការ​អនុម័ត​ពីចៅក្រម​យ៉ាងតិច​ប្រាំរូប។
 

បញ្ជីឈ្មោះរបស់ចៅក្រម និងមន្ដ្រី មុនៗ