ផ្នែកតុលាការ

អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​ មានភារកិច្ច​ជំនុំជម្រះក្តី​ពាក់ព័ន្ធនឹង​សំណើសុំ និង​បណ្តឹងសាទុក្ខ​ប្រឆាំងនឹង​សេចក្តីសម្រេច​ណាមួយ​របស់​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ក្នុង​អំឡុងពេល​ដែល​សំណុំរឿង​កំពុងស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់កាល​ស៊ើបអង្កេត។ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​មានចៅក្រម​ជាតិបីរូប និង​ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​ពីររូប ហើយ​រាល់ការ​សម្រេចចិត្ត​ត្រូវតែ​មានការ​អនុម័ត​ពីចៅក្រម​បួនរូប​យ៉ាងតិច។