ព័ត៌មានសម្រាប់​ទស្សនិកជន

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ស្វាគមន៍សាធារណជនដែលមានបំណងចូលរួមតាមដានដំណើរសវនាការសាធារណៈដោយផ្ទាល់ និងស្វាគមន៍ទស្សនកិច្ចសិក្សាជាក្រុមរបស់សិស្ស-និស្សិត និងស្ថាប័ននានាដែលមានបំណងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបេសកកម្មនិងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក។

សូមចងចាំថា ត្រូវតែស្លៀកពាក់​សំលៀក​បំពាក់​សមរម្យ (ហាមស្លៀកខោខ្លី អាវវាលខ្លៀក ឬអាវមានពាក្យស្លោកបញ្ជាក់​អំពីការ​គាំត្រ ឬដាក់បន្ទុកទៅលើ​ភាគីណាមួយក្នុងតុលាការឡើយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងទស្សនៈកិច្ច សូមទាក់ទងផ្នេកកិច្ចការសាធារណៈតាមរយៈអ៊ីមែល៖  pas@eccc.gov.kh