សំណើរបស់ មាស មុត សុំធ្វើអន្តរាគមន៍ និងឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខជាបន្ទាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការរំលត់ជាធរមាននៃសំណុំរឿង ០០៤/២ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 17 juin 2020 / Mis à jour 19 juin 2020
Download file
Text DocumentE004_2_2_KH.PDF
884.75 Ko
Document Number
E004/2/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​សំណុំរឿង​ ០០៤សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី