សេចក្តីពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចអំពីភាពអាចទទួលយកបាននៃអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

នៅ​ថ្ងៃនេះ អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ ​នៃអង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តីពិចារណា​របស់​ខ្លួន ទៅ​លើ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​​ប្រឆាំង​នឹង​ដីកា​សម្រេចរបស់​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិស្តីពីភាពអាច​ទទួលស្គាល់​អ្នកដាក់​ពាក្យសុំ​តាំង​ខ្លួនជា​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤/២។

នៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ​បាន​ចេញ​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤/២ ហើយ​នៅក្នុង​ដីកា​ដាច់ដោយ​ឡែក​មួយ គាត់​បាន​សម្រេច​ទៅលើ​ភាព​អាច​ទទួលយក​បាន​នៃ​ពាក្យសុំ​តាំង​ខ្លួនជា​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំង​អស់​ដែល​នៅ​សេសសល់ អនុលោម​តាម​វិធាន ២៣ ស្ទួន នៃវិធាន​ផ្ទៃក្នុង។

បន្ទាប់​ពីការចេញ​សេចក្តីពិចារណា​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ ទៅលើ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ប្រឆាំង​នឹង​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤/២ នៅ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩ មក អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​បាន​ពិនិត្យ​ទៅលើ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ពី​អ្នកដាក់​ពាក្យសុំ​តាំង​ខ្លួនជា​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែល​ពាក្យសុំ​របស់​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ​ដោយ​ដីកា​សម្រេច​របស់​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ។

ចាប់​តាំង​ពី​ពេលចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការស៊ើបអង្កេត​មក មាន​ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១.៩២០ នាក់ ​បាន​​ដាក់​ពាក្យសុំ​តាំង​ខ្លួនជា​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ (កថាខណ្ឌ ៣)។

នៅក្នុង​សេចក្តីពិចារណា​របស់​ខ្លួន អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​បាន​បញ្ជាក់បំភ្លឺជា​ឯកច្ឆ័ន្ទទៅលើ​គោលការណ៍​​គតិយុត្តិ ​ដែ​ល​គ្រប់​គ្រង​ភាពអាច​ទទួល​យក​បាន​នៃ​ពាក្យសុំ​តាំង​ខ្លួនជា​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​នៅអ.វ.ត.ក (កថាខណ្ឌ៣១-៣៨)។

ទោះជា​យ៉ាង​ណាក្តី អង្គជំនុំជម្រះ​មិន​អាច​ទទួល​បាន​សំឡេង​គាំទ្រ​ភាគច្រើន​ពី​ចៅក្រមចំនួន ៤ រូប​យ៉ាង​តិច ដើម្បី​សម្រេច​ទៅលើ​អង្គសេចក្តី​នៃបណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង​នេះបានទេ។

ចៅក្រម​ជាតិ​បាន​សន្និដ្ឋាន​ថា រាល់​ពាក្យសុំ​ទាំង​អស់​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០៤/២ មិន​អាច​ទទួល​យក​បាន​ទេ ហើយ​ត្រូវ​បដិសេធ​ចោល ដោយសារ​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ពិចារណា​ចុះ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩ ចៅក្រម​ជាតិ​ “បានសម្រេច​បញ្ជាក់​ទៅលើដីកាសម្រេច​លើក​លែង​ចោទប្រកាន់​ប្រឆាំងនឹង អោ អាន និង​ច្រាន​ចោល​ដីកា​បញ្ជូនរឿង​ទៅ​ជំនុំជម្រះ​ដែល​បានចេញ​ប្រឆាំងនឹង អោ អាន” (កថាខណ្ឌ ៤១-៤៣)។

ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​បានពិចារណាឃើញ​ថា បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​អាច​ទទួល​យក​បាន ហើយ​បាន​ពិនិត្យ​ទៅលើ​អង្គសេចក្តី​នៃពាក្យ​សុំ​ទាំង​អស់។ ជាសរុប​មក ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​បាន​សន្និដ្ឋាន​ថា សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេតអន្តរជាតិ​មាន​កំហុស​នៅក្នុងការចេញដីកាសម្រេចរបស់​ខ្លួន ដូច​បាន​លើ​ក​ឡើ់ង​នៅក្នុង​មូលដ្ឋា​ន​ទី២ និងទី៤ ហើយ​ថា ជនរងគ្រោះ​ចំនួន ១២ នាក់​បន្ថែម​ទៀត គួរ​ត្រូវ​បាន​ទទួលស្គាល់​ជា​ដើម​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤/២ (កថាខណ្ឌ ១១៧)។

សេចក្តី​សម្រេច​របស់​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​អាច​រក​បាន​នៅលើ​គេហទំព័រ៖ https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D362_6_KH.pdf