បេសកកម្មលើកទីពីររបស់ក្រុមបច្ចេកទេសរបស់អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម

បេសកកម្មលើកទីពីររបស់ក្រុមបច្ចេកទេសរបស់អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។ ក្រុម បច្ចេកទេសរបស់ អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយលោក ខាស្ដិន ហឺរែល ។ កិច្ចប្រជុំទាំងនេះពិភាក្សាអំពីបញ្ហា គំរោងថវិកា ទីតាំង ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយុត្ដិធម៌ បញ្ហាបុគ្គលិក និង បញ្ហាសន្ដិសុខ ។
Released Date