ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បានប្រកាសអំពីកិច្ចសន្យាផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ១,៥លានអឺរ៉ូ ត្រូវជា (១.៩៨១.៥០៦ លានដុល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ សម្រាប់ឆ្នាំទី ២ និង ទី ៣ ជាការបន្ថែម ទៅលើទឹកប្រាក់ចំនួន ១លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាន សន្យាផ្ដល់កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ

ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បានប្រកាសអំពីកិច្ចសន្យាផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ១,៥លានអឺរ៉ូ ត្រូវជា (១.៩៨១.៥០៦ លានដុល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ សម្រាប់ឆ្នាំទី ២ និង ទី ៣ ជាការបន្ថែម ទៅលើទឹកប្រាក់ចំនួន ១លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាន សន្យាផ្ដល់កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិនា ២០០៥ ធ្វើឱ្យចំនួនវិភាគទាន សរុប របស់អាឡឺម៉ង់កើនដល់ ២.៩៨១.៥០៦ ដុល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយធ្វើឱ្យចំនួនវិភាគទានសរុបទាំងអស់កើន ដល់៤១.១៥៦.៦៩០ ដុលា សហរដ្ឋអាមេរិក ។
Released Date