រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភានូវកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាទាក់ទងទៅ នឹងការកាត់សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា នូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបាន ប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភានូវកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាទាក់ទងទៅ នឹងការកាត់សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា នូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបាន ប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ។

Date
Released Date