ការឆ្លើយតបរបស់លោក ខៀវ សំផន ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទាក់ទងនឹងសច្ចធារណ៍និរទោស នៅដំណាក់កាលបណ្តឹងសាទុក្ខ (ឯកសារ F46/2/4)

Posted 09 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 09 September 2019
Download file
Text DocumentF46_2_4_1_KH.PDF
1.3 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F46/2/4/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី