បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ អំពីការខកខានរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៤ ទៅជំនុំជម្រះដូចដែលបានតម្រូវ ដោយក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ អ.វ.ត.ក

Posted 21 តុលា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 តុលា 2021
Download file
Text Document2_KH.PDF
4.02 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា