ប្រតិចារិតនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើបណ្តឹងសារទុក្ខ ឌុច - កិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១១

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 30 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ប្រតិចារិតនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើបណ្តឹងសារទុក្ខ ឌុច - កិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១១
Download file
Text Document00659390-00659453.pdf
1.35 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F1/1.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Other
ស្លាក