ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៥

Posted 19 ធ្នូ 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 ធ្នូ 2018
Download file
Text Documentclosing order by co-prosecutors.pdf
1.96 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/250.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Court Management Section