ប្រតិចារឹកសវនាការបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍សាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Posted 30 សីហា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 September 2021
Download file
Text DocumentF1_9.1_TR002_20210816_Final_KH_Pub (2).pdf
2.15 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F1/9.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Court Management Section