សាលដីកាស្ថាពរបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល

Posted 08 ធ្នូ 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text Document161202 Case 002 01 Appeal Judgement_KH_web version.pdf
7.62 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
No 002/19-09-2007-ECCC/SC
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល