សេចក្ដី​សម្រេច​អំពី​សំណើរ​របស់​មេធាវី ក្នុង​ការ​ស្នើ​សុំ​ដក​ចេញ នូវ​វគ្គ​មួយ​ចំនួន ក្នុង​ចម្លើយ​តប​របស់ សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា ទៅ​នឹង​សារណា​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍ ប្រឆាំង​នឹង​ដីកា​ឃុំ​ខ្លួន​បណ្ដោះ​អាសន្ន

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

esckþIseRmcGMBIsMeNIrrbs;emFavI kñúgkaresñIsuMdkecj nUvvKÁmYycMnYn kñúgcemøIytbrbs; shRBHraCGaCJa eTAnwgsarNabNþwg]T§rN_ RbqaMgnwgdIkaXuMxøÜnbeNþaHGasnñ សេចក្ដី​សម្រេច​អំពី​សំណើរ​របស់​មេធាវី ក្នុង​ការ​ស្នើ​សុំ​ដក​ចេញ នូវ​វគ្គ​មួយ​ចំនួន ក្នុង​ចម្លើយ​តប​របស់ សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា ទៅ​នឹង​សារណា​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍ ប្រឆាំង​នឹង​ដីកា​ឃុំ​ខ្លួន​បណ្ដោះ​អាសន្ន
Download file
Text DocumentRuling_on_defence_C5-46_KH.pdf
2.45 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
C5/46
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ