សេចក្ដីសម្រេចឃាត់ខ្លួន (អៀង ធីរិទ្ធ)

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

esckþIseRmcXat;xøÜn ¬eGog FIriT§¦ សេចក្ដីសម្រេចឃាត់ខ្លួន (អៀង ធីរិទ្ធ)
Download file
Text DocumentPolice_custody_decision_IENG_Thirith_12112007_KHM.pdf
129.6 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
Police_custody_decision_IENG_Thirith_12112007
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ