សេចក្តីសម្រេចអំពីការជូនដំណឹងអំពីប្រតិភូកម្មអំណាច របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងរឿងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៌របស់ ជនត្រូវចោទប្រឆាំងនឹងដីកាឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

សេចក្តីសម្រេចអំពីការជូនដំណឹងអំពីប្រតិភូកម្មអំណាច របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងរឿងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៌របស់ ជនត្រូវចោទប្រឆាំងនឹងដីកាឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន
Download file
Text Document00153003-00153006.pdf
263.08 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C23
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ
ស្លាក