សំណើរបស់មេធាវីការពារកី្ត ០០៣ សុំធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីបណ្តឹងសាទុក្ខនៅក្នុងករណី ០០២/០១ ក្នុងគោលបំណងលើកឡើងអំពីភាពអាចអនុវត្តបាននៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី III នៅ អ.វ.ត.ក. ឬ ម្យ៉ាងទៀត ស្នើសុំការអនុញ្ញាតដាក់សារណារបស់ អ្នកមិនមែនជាភាគីនៃរឿងកី្ត

Posted 22 មករា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF20_KH.pdf
1.05 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F20
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី