ឧបសម្ព័ន្ធ ៣៖ ផ្នែកមួយនៃសៀវភៅដែលសរសេរដោយ អ៊ីសា អូស្មាន Justice for the Cham Muslims under the Democratic Kampuchea Regime

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣៖ ផ្នែកមួយនៃសៀវភៅដែលសរសេរដោយ អ៊ីសា អូស្មាន Justice for the Cham Muslims under the Democratic Kampuchea Regime
Download file
Text Document00369293-00369313.pdf
1.25 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E2/44.3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ
ស្លាក