លោកស្រី Falguni Debnath ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិថ្មី តំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

Posted 15 សីហា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 15 សីហា 2022
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ