មន្ដ្រីចំនួន ៥០ នាក់មកពីព្រឹទ្ធសភា និង រដ្ឋសភា ទស្សនកិច្ច អ.វ.ត.ក ។

Posted 13 កុម្ភៈ 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

មន្ដ្រីចំនួន ៥០ នាក់មកពីព្រឹទ្ធសភា និង រដ្ឋសភា ទស្សនកិច្ច អ.វ.ត.ក ។