វិទ្យុអូស្ដ្រាលី Connect Asia សំភាសន៍ លោកចៅក្រម Rowan Downing និង ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ អំពីការវិវត្ដន៍របស់ អ.វ.ក.ត ។

Posted 12 មីនា 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

វិទ្យុអូស្ដ្រាលី Connect Asia សំភាសន៍ លោកចៅក្រម Rowan Downing និង ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ អំពីការវិវត្ដន៍របស់ អ.វ.ក.ត ។