ហេតុអ្វីបានជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានយកទៅជំនុំជម្រះក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ (ICC) នៅទីក្រុងឡាអេ ឬក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ(ICJ)?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ត្រូវបនបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងឡាប្រទេសហូឡង់ នៅឆ្នាំ​២០០២។ កម្ពុជាក៏ជាសមាជិកហត្ថលេខីរបស់តុលាការនះដរ។ ក៏ប៉ុន្តែ​​​​ តុលាការះអាចបើកនាការនិងដោះស្រយតករណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង​បទឧក្រិដ្ឋ ដែល​បានប្រព្រឹត្ត​នៅក្រោយពេលបង្កើតតុលាការនេះតែប៉ុណ្ណោះ។

តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជំនុំជម្រះក្តីតែសំណុំរឿងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ។