ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តតាកែវមកកាន់ អ.វ.ត.ក