ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកកំពង់ស្វាយ និងស្រុកប្រាសាទបាល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំមកកាន់ អ.វ.ត.ក