ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកសូត្រនិគម ខេត្តសៀមរាបមកកាន់ អ.វ.ត.ក