ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨