សិក្ខាសាលាថ្ងៃទី២ ដែលរៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក ទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះ