និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក