វេទិកាថ្នាក់តំបន់​សម្រាប់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ - ខេត្តក្រចេះ - ២៨ ធ្នូ ២០១០