លោក អានឌ្រូ អ៊ីអានូហ្ស៊ី

Photo

លោក អានឌ្រា អ៊ីអានូហ្ស៊ី ត្រូវបាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​សមាជិក​គណៈ​មេធាវី ញូវយ៉ក នៅឆ្នាំ​២០០៣។ លោក​បាន​ធ្វើការ​ជាមួយ​ក្រុម​ការពារក្តី​នៅ​ក្នុង​រឿង​ក្តី​ចំនួន​ពីរ គឺ​រឿងក្តី​របស់ ម៉ូអ៊ីនីណា និង​រឿង​ក្តី​របស់ អ៊ីសា ស៊ីសាយ នៅ​ចំពោះ​មុខ​តុលាការ​ពិសេស​សម្រាប់​ប្រទេស​សៀរ៉ាឡេអូន។ លោក​ក៏ធ្លាប់​បម្រើការ​ជា​បុគ្គលិក​ច្បាប់​នៅ​តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ប្រទេស​យូហ្គោស្លាវី។