លោក ម៉ៃឃើល ខាណាវ៉ាស

Photo

លោក Michael Karnavas (សហមេធាវីបរទេស) គឺជាសមាជិកគណៈមេធាវី Alaska និងជាអតីតប្រធានសមាគមមេធាវីការពារក្តីនៅតុលាការ ICTY (ឆ្នាំ ២០០៦-២០០៩)។ លោក Karnavas បានប្រកបវិជ្ជាជីវៈផ្នែកច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨២ និងជាមេធាវីការពារក្តីចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៤ មក។ គាត់ក៏បានបង្រៀនជំនាញតស៊ូមតិនៅពេលជំនុំជម្រះក្នុងរយៈពេល ២២ ឆ្នាំមកនេះ និងបានបង្រៀនផ្នែកនីតិព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និងយុត្តិធម៌នៅជុំវិញពិភពលោក។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៥ និង ឆ្នាំ ១៩៩៦ គាត់បានបំពេញការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជា។ ក្នុងរយៈកាល ១១ ឆ្នាំមកនេះ គាត់បានការពារក្តីដល់កូនក្តីនានានៅចំពោះមុខតុលាការយូហ្គោស្លាវី។ ពីដំបូង គាត់ជាមេធាវីនាំមុខការពារក្តីវរសេនីយ៍ឯក Vidoje Blagojević ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅ Srebrenica និងបន្ទាប់មក ជាមេធាវីនាំមុខការពារក្តីបណ្ឌិត Jadranko Prlić ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការបោសសម្អាតជាតិពន្ធុជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅ បូស្នី ហ៊ឺហ្សេហ្គោវីណា។ ពីឆ្នាំ ២០០៦ ដល់ ឆ្នាំ ២០០៩ គាត់បានកាន់តំណែងជាប្រធានសមាគមមេធាវីការពារក្តីនៅតុលាការ ICTY។