លោក ហុង​ គឹមសួន មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅក្នុងសវនាការ