លោក បឺណាបេ នេគីវ​ មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅក្នុងសវនាការ