ទស្សនកិច្ចរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ​និង​សិស្សានុសិស្ស​ចំនួន ៣៥០នាក់