ផ្នែកកិច្ចការ​សាធារណៈ​ផ្សព្វផ្សាយ​ខ្សែភាពយន្ត​ឯកសារថ្មី

ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់បង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅឯទីក្រុង ញូវយ៉ក នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។ វាបង្ហាញអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសំណុំរឿងក្តីនីមួយៗនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។