វេទិកាថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅខេត្តកំពត ថ្ងៃ ២៦ - ២៩ កញ្ញា ២០០៩ (៣)