សកម្មភាព​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់​ការិយាល័យ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​នៅ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន