លេខាទី២នៃស្ថានទូត នូវែល ហ្សេឡង់ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក