សេចក្ដីណែនាំអនុវត្ដស្ដ្ដីអំពីការដាក់ឯកសារនៅអ.វ.ត.ក (វិសោធនកម្មលើកទី៨) ត្រូវអនុម័ត